fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NATURA GEZOND

van: Van Natura Gezond gevestigd te Roggel.


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.

• 1.1 Van Natura Gezond: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
• 1.2 Klant: de afnemer van een dienst, dan wel (vers) product bij Van Natura
Gezond.
• 1.3 Annulering: De in schriftelijke vorm door de klant aan Van Natura Gezond
gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of
gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm
door Van Natura Gezond aan de klant gedane mededeling dat één of meer
overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
• 1.4 Diensten: Van Natura Gezond biedt catering, voedingscheck, 1-op-1
coaching, groepscursussen aan. Zij heeft daarnaast ook een webshop.
1.5 Cateringafnemer: de klant die gebruik wenst te maken van de dienst
catering van Van Natura Gezond en daarvoor een offerte heeft opgevraagd of een
overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Van Natura Gezond en de klant en voor alle diensten van
Van Natura Gezond, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden zijn
van toepassing op alle diensten van Van Natura Gezond.


Artikel 3. Offertes en overeenkomsten
1.       De door Van Natura Gezond gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. Van Natura Gezond is slechts aan
de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 7
dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.     De offerte van Van Natura Gezond en het akkoord daarop door de klant (in
combinatie met deze algemene voorwaarden), geldt als overeenkomst tussen Van
Natura Gezond en de klant.

3.    Indien de offerte betrekking heeft op een catering zijn de genoemde prijzen altijd
onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijzen van de producten die gebruikt
kunnen worden kunnen sterk fluctueren. Van Natura Gezond is altijd gerechtigd
de daadwerkelijk inkoopprijs te hanteren in de facturatie naar de klant. Zij is niet
gehouden aan de prijs opgenomen in de offerte.

4.    Indien de offerte betrekking heeft op een catering maakt Van Natura Gezond de
offerte op basis van het geschatte aantal personen dat de klant doorgeeft. Het
aantal deelnemers aan de catering kan invloed hebben op de prijs. De offerte
bevat een prijsindicatie per persoon, welke prijs niet definitief is. Uiterlijk 7 dagen
voor de dag waarop de catering dient te worden geleverd, geeft de klant het
definitieve aantal deelnemers voor de catering schriftelijk door aan Van Natura
Gezond, alsook eventuele allergieën en intoleranties. Dit definitieve aantal bepaalt
de minimale prijs waarvoor Van Natura Gezond de catering levert. Prijsstijgingen
van producten, meerkosten door verhoging van het aantal deelnemers, alsook
andere omstandigheden kunnen de prijs verhogen. Het verminderen van het
aantal deelnemers nadat het definitieve aantal al is doorgegeven, wijzigt de prijs
niet. Bij een vermindering vanaf 10% van het aantal doorgegeven deelnemers,
kiest Van Natura Gezond een passende oplossing en is zij gerechtigd de
overeengekomen prijs in rekening te brengen of de annuleringskosten zoals
opgenomen in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. Laat de klant na om
(tijdig) het definitieve aantal deelnemers aan Van Natura Gezond op te geven,
dan is het geschatte aantal in de offerte leidend. Wenst de klant binnen 48 uur
voor de afgesproken leveringsdatum het aantal deelnemers te verhogen, dan is
Van Natura Gezond gerechtigd daar een prijs voor te bereken. Zij is dan niet
gehouden aan de eerder vermelde prijsindicatie per persoon op de offerte.


Artikel 4. Betalingen
1.     Indien het totaalbedrag van een offerte een bedrag van €500,- of meer bedraagt,
betaalt de klant bij het bevestigen van de offerte (aldus bij totstandkoming van de
overeenkomst) een aanbetaling van 20% van de totaalprijs op de offerte. Het
resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Van Natura Gezond
betaald worden.

2.    Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Van Natura Gezond het recht de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling per direct te
ontbinden.

3.      De facturen van Van Natura Gezond vermelden de betalingscondities. Deze dienen
ten alle tijden door de klant nageleefd te worden. Indien na een
betalingsherinnering nog altijd niet, niet tijdig of onjuist/onvolledig betaald wordt
is Van Natura Gezond gerechtigd aanvullende (incasso)kosten in rekening te
brengen en wettelijke rente.


Artikel 5. Kosten bij annulering door de klant

  1. Indien de klant een catering overeenkomst wenst te annuleren, zijn de volgend annuleringskosten van toepassing:
  1. Annulering na de bevestiging van de offerte

·         € 25,- voorbereidingskosten

2.    Annulering tussen dag 5 en dag 7 voor de afgesproken leveringsdatum

·         30% van de totaalprijs

 

3.    Annulering tussen dag 3 en 5  voor de afgesproken leveringsdatum

·         50% van de totaalprijs

4.    Annulering binnen 48 uur voor de afgesproken leveringsdatum

·         100% van de totaalprijs

De totaalprijs wordt bepaald door de prijs vermeld op de offerte en het definitieve aantal deelnemers van de catering (of bij gebreke daarvan het aantal deelnemers op de offerte). Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering bij Van Natura Gezond. Deze annuleringskosten zijn ook van toepassing indien sprake is van een onverwachte gebeurtenis of overmacht aan de zijde van de klant.

2. Annulering van een dienst aangeboden door Van Natura Gezond (niet zijnde catering) kan enkel binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn of binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Annulering buiten deze termijnen is enkel mogelijk in overleg met Van Natura Gezond. Van Natura Gezond is gerechtigd in zulks Van Natura gezond en energiek voeding